"Юриспруденция"
Багыты
Профилдик укуктук тармак (адистик) багыты – «Ишкердик жана инвестициялык укук» - студенттерге бизнес-укук тармагында билим берүүгө арналган жана Кыргызстандагы ишкердик жана инвестициялык ишмердүүлүктүн маңызын жана спецификасын түшүнүүгө, улуттук жана эл аралык мыйзам чыгаруу билимдерин калыптандырууга арналган.
Факультет студентке теориялык билимдердин жыйындысын эле эмес, ошондой эле ага ЖОЖду аяктагандан кийин ишке ишенимдүү киришүүгө мүмкүнчүлүк бере турган базалык тажрыйбалык көндүмдөрдү берүү милдетин коёт.
Студенттердин даярдык деңгээли, алардын окутуучуларынын кесипкөйлүгү менен аныкталат
Студенттерди даярдоо деңгээли алардын мугалимдеринин кесипкөйлүгү мененаныкталат. Эл аралык программалар биздин студенттерге пайдалуу тажрыйбаалууга, өзүнүн көндүмдөрүн жана билимдерин өнүктүрүүгө, ой жүгүртүүсүн кеңейтүүгө, башка өлкөлөрдү көрүү мүмкүнчүлүгүн берет. «Юриспруденция» багытынын окутуучу курамынын кадыр-баркы биздин бир катар адистер дайыма эксперттик ишке тартылып жатканынан көрүнөт. Окутуу үчүн профессорлор, ошондой эле парктик-юристтер, адвокаттар чакырылган. Заманбап компьютердик жабдуулар жана Университеттин инфраструктурасы студенттерди юриспруденция жаатындагы билимдерди жана ыкмаларды өздөштүрүү үчүн эң мыкты шарттар менен камсыз кылат, бош убакыт өткөрүү жана өзүнүн билимин паралеллдүү улантуу үчүн бардык шарттар түзүлгөн.

Документы
Башка багыттар
БИЗДИН КАБАР
БИЗДИН ӨНӨКТӨШТӨР
 • БАЙЛАНЫШТАР
 • university@mukr.kg
 • +996 (312) 31 04 67
 • 720001, Кыргыз Республикасы,
 • Бишкек шаары, Чүй пр., 255
 • КЕРЕКТЕР
 • "Кыргыз Республикасынын эл аралык университети" мекемеси
 • ИНН: 01103199310054
 • OKPO: 20326620 002 Ленинский
 • Банк: "Оптима Банк" ААКсынын филиалы Бишкек шаары No5
 • R / S: 1091620057870186
 • БИК: 109016
 • SWIFT: ENEJKG22
Made on
Tilda