"Юриспруденция"
Багыты
"Ишкердик жана инвестиция жөнүндө укук" - студенттерге ишкердик укук жаатында билим берүү максатында иштелип чыккан, Кыргызстандагы ишкердик жана инвестициялык иш-аракеттердин маңызын жана өзгөчөлүктөрүн түшүнүүгө, улуттук жана эл аралык мыйзамдар боюнча билимди калыптандырууга багытталган.
Факультет студенттерге билимдин теориялык жыйындысын гана бербестен, аны бүтүргөндөн кийин ишенимдүү түрдө ишке киришүүгө мүмкүнчүлүк берген негизги практикалык көндүмдөрдү берүү милдетин койду.
Студенттер, практик юристке зарыл болгон терең билимге ээ болушат.
Студенттердин даярдык деңгээли, алардын окутуучуларынын кесипкөйлүгү менен аныкталат
"Юриспруденция" багыты боюнча окутуу корпусунун авторитети, бир катар биздин адистердин эксперттик иштерге тынымсыз катышуусунда көрүнөт. Окутууга профессорлор, ошондой эле практик юристер жана адвокаттар чакырылган.
Университеттин заманбап компьютердик жабдыктары жана инфраструктурасы, студенттерге юриспруденция жаатында билимди жана көндүмдөрдү өздөштүрүүгө мыкты шарттарды түзүп берет, бош убакытты өткөрүү жана өз алдынча билим алууну катарлаш улантуу үчүн бардык шарттар түзүлгөн.

Документы
Башка багыттар
БИЗДИН КАБАР
БИЗДИН ӨНӨКТӨШТӨР
 • БАЙЛАНЫШТАР
 • university@mukr.kg
 • +996 (312) 31 04 67
 • 720001, Кыргыз Республикасы,
 • Бишкек шаары, Чүй пр., 255
 • КЕРЕКТЕР
 • "Кыргыз Республикасынын эл аралык университети" мекемеси
 • ИНН: 01103199310054
 • OKPO: 20326620 002 Ленинский
 • Банк: "Оптима Банк" ААКсынын филиалы Бишкек шаары No5
 • R / S: 1091620057870186
 • БИК: 109016
 • SWIFT: ENEJKG22
Made on
Tilda